Wij zijn DOCK(ig)

Raad van Toezicht

Bestuurssamenstelling
DOCK kent de volgende organen:

 • Raad van Toezicht
 • Directeur- Bestuurder

De Directeur-Bestuurder bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

 • Peter Stadhouders, voorzitter
 • Rob Meijrink, vice-voorzitter
 • Gaby Baaijens, lid van de auditcommissie
 • Dirk-Jan de Bruijn,  lid van de belanghouderscommissie
 • Ton de Klerk, lid van de auditcommissie
 • Artie Ramsodit, lid van de belanghouderscommissie
 • Margriet van Schaik, lid van de belanghouderscommissie

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directeur-Bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.

Directeur-Bestuurder

 • Jan Hoefsloot

De Directeur-Bestuurder is belast met het besturen van de stichting hetgeen onder meer betekent dat deze verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de activiteiten, de financiering, de inzet van mensen en middelen en de dagelijkse leiding.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

ANBI status
Alle afdelingen van DOCK en Stichting Kontext hebben de ANBI-status. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status is belangrijk voor mensen met een WW-uitkering die bij DOCK als vrijwilliger aan de slag willen. Het UWV verbiedt namelijk mensen met een WW-uitkering vrijwilliger te worden bij organisaties zonder ANBI status. DOCK heeft daarom de ANBI status aangevraagd bij de belastingdienst en gekregen. De status geldt voor heel DOCK.

Instellingen en organisaties komen in aanmerking voor de ANBI-status als:

 • zij zich inzetten voor minstens 90% voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • zij geen winstoogmerk hebben met hun nuttige activiteiten
 • zij voldoen aan integriteitseisen.
 • bestuurders of beleidsbepalers niet beschikken over het vermogen van de instelling.
 • zij niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling/organisatie. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • de beloning voor bestuurders (raad van advies in het geval van DOCK) beperkt is tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • zij een actueel beleidsplan hebben.
 • zij een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen hebben.
 • geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • zij voldoen aan de administratieve verplichtingen.
 • zij bepaalde gegevens publiceren op een website.

DOCK voldoet aan deze bovenstaande voorwaarden.

Gegevens Kamer van Koophandel

Bedrijfsnaam  KVK-nummer  RSIN-nummer
 DOCK Amstel & Zaan  41135636  805006382
 DOCK Haarlem  24420867  818422166
 DOCK Rotterdam  53997573  851108842
 DOCK Amsterdam Centrum  34359403 821303508
 DOCK Service  60782781  854058023
 Stichting Kontext  41227208  805854812