DOCK

Bestuurssamenstelling
DOCK kent de volgende organen:

 • Raad van Toezicht
 • Bestuurder

De Bestuurder bestuurt de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

 • Ron Steenkuijl, voorzitter
 • Gaby Baaijens, lid auditcommissie
 • Frank Vogt, lid auditcommissie
 • Debora Lootsma
 • Mustapha Akchich

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting.

Bestuurder

René Verkuylen

De Bestuurder is belast met het besturen van de stichting hetgeen onder meer betekent dat deze verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie, de activiteiten, de financiering, de inzet van mensen en middelen en de dagelijkse leiding.

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid voor alle medewerkers wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de CAO Sociaal Werk.

ANBI status
DOCK heeft de ANBI-status. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI’s kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenken en de energiebelasting.

ANBI en vrijwilligerswerk
De ANBI-status is belangrijk voor mensen met een WW-uitkering die bij DOCK als vrijwilliger aan de slag willen. Het UWV verbiedt namelijk mensen met een WW-uitkering vrijwilliger te worden bij organisaties zonder ANBI status. DOCK heeft daarom de ANBI-status aangevraagd bij de Belastingdienst en gekregen. De status geldt voor heel DOCK, met uitzondering van stichting DOCK Service.

Instellingen en organisaties komen in aanmerking voor de ANBI-status als:

 • zij zich inzetten voor minstens 90% voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • zij geen winstoogmerk hebben met hun nuttige activiteiten
 • zij voldoen aan integriteitseisen.
 • bestuurders of beleidsbepalers niet beschikken over het vermogen van de instelling.
 • zij niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling/organisatie. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • de beloning voor bestuurders (Raad van Toezicht in het geval van DOCK) beperkt is tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • zij een actueel beleidsplan hebben.
 • zij een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen hebben.
 • geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • zij voldoen aan de administratieve verplichtingen.
 • zij bepaalde gegevens publiceren op een website.

Alle stichtingen van DOCK worden gefinancierd vanuit gemeentelijke subsidies.

ANBI Documenten
Standaardformulier ANBI Stichting DOCK Amsterdam (Centrum)
Standaardformulier ANBI Stichting DOCK Amstel & Zaan
Standaardformulier ANBI Stichting DOCK Haarlem
Standaardformulier ANBI Stichting DOCK Utrecht
Standaardformulier ANBI Stichting DOCK Rotterdam

Gegevens Kamer van Koophandel

Bedrijfsnaam KVK-nummer RSIN-nummer
 Stichting DOCK Amstel & Zaan 41135636 805006382
 Stichting DOCK Haarlem 24420867 818422166
 Stichting DOCK Rotterdam 53997573 851108842
 Stichting DOCK Amsterdam Centrum 34359403 821303508
 Stichting DOCK Service 60782781 854058023
 Stichting DOCK Utrecht 72813601 859245925

Jaarverslag Raad van Toezicht 2021