DOCK

De toekomst is NU!

1. Ons Verhaal
DOCK heeft jaren geleden “Blended Dienstverlening” geïntroduceerd en was daarmee destijds koploper. De kernwaarden die aan blended ten grondslag liggen (zoals collectiveren, wederkerigheid, talentontwikkeling, oplossingsgericht werken en community building), blijven belangrijk én onderdeel van onze DOCK-basics. Mede op basis van de ontwikkelingen in de markt laden we ons verhaal opnieuw. Zo draagt het bij aan een onderscheidende marktpositionering en helpt het in het maken van keuzes in de ontwikkeling van ons aanbod, de contractering en de partnering. We hebben vier belangrijke componenten:

 • Basis op orde
  DOCK voorziet in hulp voor die mensen voor  wie de basis nog niet op orde is. Onze focus ligt op de vraagstukken rond armoede, werk, wonen, sociale contacten, opgroeien en veiligheid.
 • Verbinden
  Onze superkracht. We bouwen aan communities door kwetsbare burgers aan sterke schouders te verbinden en door bruggen te slaan tussen mensen die tegenover elkaar lijken te staan.
 • Het werkt
  Onze dienstverlening heeft resultaat, effect en impact. We leveren alleen nog diensten die écht werken. Daarmee maken we de belofte van preventie waar.
 • Partnership
  Om bovenstaande te bereiken werken we structureel en maximaal samen met partners. In en buiten de keten.

2. DOCK Digitaal
We onderzoeken en ontwikkelen efficiëntere en vernieuwende dienstverlening door gebruik van digitale technologie en data-gedreven werkwijze. De opgave ligt op de volgende terreinen:

 • Integrale stuurinformatie: koppelen van losstaande applicaties naar aan integraal dashboard voor productie, personeel, finance en kwaliteit.
 • Communicatie: doorontwikkeling huidig intranet, de corporate website en het ontwikkelen van SharePoint naar een interactieve digitale werkomgeving.
 • Data-gedreven dienstverlening: het ontsluiten en gebruiken van eigen data, demografische analyses en big data, zodat we beter inspelen op wat nodig is, kunnen aantonen wat werkt en de dienstverlening op basis daarvan ontwikkelen.
 • Versterken online dienstverlening: we gaan een deel van onze dienstverlening vervangen door digitale alternatieven. Zo kunnen we onze professionals nog beter inzetten als echte menselijke aandacht voor kwetsbare burgers onmisbaar is.

3. Nieuw Organiseren
We willen de huidige klassieke staf-lijn structuur ombouwen en gaan aan de slag met een nieuw organisatieconcept opgebouwd vanuit de gedachten van slagkracht laag, opgavegericht werken en snel schakelen. Daardoor ontstaat binnen DOCK meer flexibiliteit en vooral meer verbinding, samenhang en synergie. Ook voor DOCK als organisatie geldt “De kracht van wij samen”!

Ons plan van aanpak
Bovengenoemde veranderopgaven voeren we uit in een veranderorganisatie. Elke opgave heeft een opgaveteam bestaande uit een dwarsdoorsnede van DOCK’ers uit de uitvoering, management, staf en directie. Elk opgaveteam heeft een dedicated trekker. Samen met de bestuurder vormen de trekkers een kernteam dat de DOCK-brede veranderopgave regisseert. Een extern bureau begeleid ons in de realisatie van deze opgaven.

Interne organisatie
Naast de veranderopgaven gaan we in 2020 en daarna ook door met lopende projecten die al in 2019 zijn gestart. De belangrijkste zijn:  

 • Voorbereiden op aankomende aanbestedingen
 • Behoud en borging kwaliteitscertificaat
 • Stroomlijnen van de planning & controlcyclus
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek
 • DOCK Basics & Academy; leren en ontwikkelen bij DOCK